Adókedvezményes pénzügyi megoldások - Nyugdíjbiztosítás - Babaváró - Hitel - CSOK ügyintézés - heim.ilona@bmpartner.hu
www.bankmonitor.hu
https://bankmonitor.hu/adatvedelem/
https://bankmonitor.hu/uzletszabalyzat/

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az adatkezelő személy - HEIM ILONA, 1048 Budapest Csíkszentiván u. 1. 8/30 a továbbiakban, HEIM ILONA mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A HEIM ILONA adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a HEIM ILONA, 1048 Budapest Csíkszentiván u. 1. 8/30 címen.

A HEIM ILONA fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A HEIM ILONA elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és megóvását.

A HEIM ILONA a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, valamint belső szervezeti működést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A HEIM ILONA az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

FOGALMAK

„személyes  adat”:  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy  közvetett  módon,  különösen  valamely  azonosító,  például  név,  szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a gyűjtés,  rögzítés,  rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,  terjesztés vagy egyéb módon történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy összekapcsolás,  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  határozza  meg,  az  adat kezelőt  vagy  az  adatkezelő kijelölésére vonatkozó  különös  szempontokat  az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb  szerv, akivel vagy  amellyel  a  személyes adatot  közlik,  függetlenül attól, hogy  harmadik  fél-e.  Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem  minősülnek  címzettnek;  az  említett  adatok  e  közhatalmi  szervek általi kezelése  meg  kell,  hogy  feleljen  az  adatkezelés  céljainak  megfelelően  az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az  érintett  hozzájárulása ”:  az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, a mellyel az érintett nyilatkozat vagy  a  megerősítést  félreérthetetlenül  kifejező  cselekedet  útján  jelzi,  hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más  módon  kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését, elvesztését,  megváltoztatását,  jogosulatlan  közlését  vagy  az  azokhoz  való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


Adatkezelési Szabályzat

1. Adatkezelő

Tájékoztatás közvetítői-tevékenységről, adatkezelésről és adatbiztonságról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott célból, a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása érdekében, mint adatkezelők a www.onlinenyugdijbiztositas.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közvetítői-tevékenységi, adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztatásunkat – annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről, az adatkezelésünkről, a szükséges hozzájárulások megadásáról előzetes tájékoztatás birtokában lehessen döntést hozni – az alábbiak szerint adjuk meg:

www.onlinenyugdijbiztositas.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog

Az adatkezelő személye: Heim Ilona
Teljes neve: Heim Ilona
Székhelye: 1048 Budapest Csíkszentiván u. 1. 8/30
Adószáma: 67678512-1-41
Honlap címe: onlinenyugdijbiztositas.hu
E-mail címe: ilona.heim@bankmonitorpartner.hu
Telefonszáma: +36 20 243 3007

Az Adatkezelő által végzett tevékenységek: TEÁOR 66.22 '01 számú biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység, TEAOR 66.19 ‘01 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, TEÁOR 70.22 '08 számú üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

Közvetítői tevékenység:

1.1. Heim Ilona EV. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott közvetítői alvállalkozóként pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet végez, Heim Ilona EV Pénzügyi Tanácsadó az Bankmonitor Partner Kft szerződött partnere:

Bankmonitor Partner Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.
Adószám: 24290353-2-41
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-170218
Felügyeleti hatóság engedélyező határozatainak száma: H-EN-I-527/2013. és H-EN-I-224/2017.
Felügyeleti hatóság engedélyező határozatainak kelte: 2013. május 28. és 2017. március 17.

1.2. A közvetítői,- és közvetítői alvállalkozói tevékenységek végzése tekintetében a Heim Ilona EV felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, regisztrációs száma  (217052523827, 119061300045).

1.3. Heim Ilona EV. a honlapon megjelenő egyes biztosítási szolgáltatások tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) meghatározott biztosításközvetítői (alkuszi) tevékenységet végez Bankmonitor Partner Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B. Adószám: 24290353-2-41, Cégjegyzékszám: Cg.01-09-170218

1.4. A közvetítői és közvetítői alvállalkozói tevékenységek végzése tekintetében Heim Ilona EV. felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, regisztrációs száma (217052523827, 119061300045)).

1.5. Heim Ilona EV. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan marketing tevékenységet végez.

1.6. Hírleveleinkben, a mindennapokban hasznos pénzügyi tanácsokat és jól használható költségcsökkentési,- bevétel növelési ötleteket adunk. 

Adatkezelési irányelvünk kiegészítéseként kérjük, tájékozódjon a Weboldal tárhelyszolgáltatója - ICON MÉDIA Kft. - által használt Cookie - Süti elemek futtatásáról, amennyiben ezeket böngészőjében a felhasználó holnaplátogatónk nem inaktiválja http://web-digital.hu/html/cookie-sueti-szabalyzat.html

Tárhelyszolgátató - Adatkezelési tájékoztató: http://web-digital.hu/html/adatkezeles.html

Tárhelyszolgáltató - Általános szerződési feltételek: http://web-digital.hu/html/aszf.html

ICON MÉDIA Kft. Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26. Postacím: 6000 Kecskemét Pásztor u.17.

Adatkezelés:

2.1. Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük, csak annak érdekében használjuk fel, hogy a lehető legjobb kiszolgálást kaphassák ügyfeleink. A megadott telefon elérhetőségen ügyfeleinket felhívjuk, hírlevelet küldünk, amelyről lehetőség van bármikor leiratkozni a leveleink végén, és kérhető az adatok törlése a rendszereinkből. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre.

/Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja./

2.2. Az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.)

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.)

2.3. A www.onlinenyugdijbiztositas.hu honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik fél részére történő átadása szükséges. Az adatkezelés jogalapja a weboldalon a szolgáltatást igénybe vevő hozzájárulása. 

/Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez./

2.4. A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

Kezelt személyes adatok köre
kapcsolattartás, elektronikus információ csere

*Név:
*E-mail cím:
*Telefonszám:
Település

*Kötelezően kitöltendők megjelölése.

Szerződéskötéshez tartozóan kialakuló adatkezelésre az adott szerződésben foglalt Termék szolgáltatójának Adatvédelmi irányelvei tekintendőek további érvényűnek.

Nem magánszemély esetén a cég székhelye, cégnyilvántartási száma, adószáma, képviselője

Egyes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely kalkuláció során, az érintett által megadott egyéb adatok (például: jövedelem, ingatlan, bankszámla).

/Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés./

2.5. Az adatkezelés időtartama:

Hírlevélre feliratkozás esetén:

A kötelező adatkezelés eseteit kivéve, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Tanácsadói szolgáltatásaink (nyugdíj megtakarítás, gyermek célú megtakarítás, kockázati életbiztosítás, lakáscélú megtakarítás, lakáshitel tanácsadás, ügyintézés, életbiztosítás felmondásával kapcsolatos tanácsadás, céges biztosítások) igénybevétele esetén: A megadott adatok 3 hónapon belül törlésre kerülnek. Hozzászólások esetén a név, és e-mail cím kerül tárolásra visszavonásig.

Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

Weboldalról kezdeményezett felhasználói e-mail küldés esetésn

*Név:
*E-mail cím:
*Telefonszám:
Település:

Az Adatvédelmi nyilatkozat elérhetővé tétele megjelenik az adatok megadásának folyamatakor checkbox bejelölésével adatszolgáltatás elfogadottá válik Kapcsolatteremtéshez elengedhetetlenül megadandó adatok *-al jelöltek.

2.6. Az adatkezelés célja:

- az ügyféllel való közvetlen kapcsolatfelvétel a Heim Ilona EV által telefonon és/vagy e-mailben,

- közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása), gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése e-mailben, hírlevelek, ajánlatok küldése.

/Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése./ 

2.7. Tájékoztatás kérése, adatok törlése, helyesbítése:

Minden érintett kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak törlését, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

2.8. Sütik:

A sütik/cookiek egy olyan kis adatcsomagot jelentenek, amit az internetes szolgáltatások a bőngészőben tárolnak el. Ez ma már rengeteg honlap működéséhez elengedhetetlen technológia, amit minden böngésző támogat. Ezek segítségével lehet például bejelentkezni egy oldalra, vagy személyre szabott információt elérni az interneten.

www.onlinenyugdijbiztositas.hu oldal, a minél jobb működése érdekében sütiket használ. Ezt a számítógépéről illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti.

A különböző böngészők sütijeit a következő oldalakon tudja törölni:  Google ChromeSafariMozilla FirefoxInternet Explorer.

Amennyiben nem fogadja el a sütiket, nem tudjuk garantálni az oldal megfelelő működését. Amennyiben az „Rendben” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.

2.9. Analitika és sütik

A sütik képesek statisztikai adatokat is nyújtani a honlapok üzemeltetőinek. Ezek az adatokat információt tartalmazhatnak az érdeklődési köreiről, demográfiai adatairól.

Amennyiben ezt engedélyezi, úgy ezeket az adatokat a www.onlinenyugdijbiztositas.hu arra használja fel, hogy minél inkább az érdeklődéseknek megfelelő tartalmat készítsen, jobban megértse az olvasókat, illetve remarketing tevékenységgel kiegészítve tovább maradjon az olvasók szeme előtt. Így a korábbi látogatóknak, vagy a hasonló érdeklődési körrel rendelkezőknek különböző Google illetve Facebook hirdetéseket jeleníthet meg. Ezen adatok alapján nem lehet személyesen beazonosítani Önt. Csupán arra szolgálnak többek között, hogy meg lehessen nézni, hogy pl. egy adott cikk olvasásával átlagosan hány percet töltenek az emberek, melyik városból van a legtöbb olvasója a blognak, vagy mely korcsoport számára vonzó a honlap.

Az ilyen jellegű adatgyűjtésre a Googley Analytics és Facebook pixart használja az oldal. Minden analitikus adatgyűjtés alól ki lehet jelentkezni a következő helyeken: Google , Facebook.

Amennyiben az „Rendben” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

A HEIM ILONA EV a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelési irányelvünk kiegészítéseként kérjük, tájékozódjon a Weboldal tárhelyszolgáltatójaICON MÉDIA Kft. - által használt Cookie - Süti elemek futtatásáról, amennyiben ezeket böngészőjében a felhasználó holnaplátogatónk nem inaktiválja. http://web-digital.hu/html/cookie-sueti-szabalyzat.html

Tárhelyszolgátató - Adatkezelési tájékoztató: http://web-digital.hu/html/adatkezeles.html /Tárhelyszolgáltató - Általános szerződési feltételek: http://web-digital.hu/html/aszf.html

ICON MÉDIA Kft. Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26. Postacím: 6000 Kecskemét Pásztor u.17.

FACEBOOK - onlinenyugdíjbiztosítás

Adatkezelési szabályzathttps://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation Adatvédelmi alapismeretek: https://hu-hu.facebook.com/about/basics

Az adataid felelős adatkezelője a Facebook Ireland Ltd., amelyet az interneten keresztül vagy levélben a következő címen tudsz elérni:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Amennyiben az Egyesült Államokban illetve Kanadában élsz: Kérjük, fordulj a Facebook Inc. munkatársaihoz az interneten, vagy levélben a következő címen:

Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025

GOOGLE

Adatvédelmi és általános felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Hatályba lépés dátuma 2018. május 25: https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu.

2.8. Más honlapról származó beágyazott tartalmak:

www.onlinenyugdijbiztositas.hu honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket, vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak. Ezen oldalak adat- és információvédelmi szabályaiért, gyakorlataiért a Heim Ilona EV nem vállal felelősséget. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a külső honlap sérti a hatályos jogszabályokat, káros magatartást végez, azonnali hatállyal eltávolítjuk oldalunkról a linkeket.

Adatbiztonság:

3.1. Adatok átadása harmadik félnek:www.onlinenyugdijbiztositas.hu honlapon a kiválasztott pénzügyi szolgáltatáshoz vagy termékhez, tevékenységünkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolódóan – az adatkezelőkre vonatkozó jogszabályi előírások és szerződési feltételek szerint – az adatok átadásra kerülnek a velünk szerződött partnereknek, így Heim Ilona EV Pénzügyi Tanácsadó a Bankmonitor Partner Korlátolt Felelősségű Társaság szerződött partnere:

Bankmonitor Partner Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.
Adószám: 24290353-2-41
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-170218
Felügyeleti hatóság engedélyező határozatainak száma: H-EN-I-527/2013. és H-EN-I-224/2017.
Felügyeleti hatóság engedélyező határozatainak kelte: 2013. május 28. és 2017. március 17.

3.2. Az ügyfelek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében különböző pénzintézetekkel, közvetítőkkel állunk kapcsolatban, akik megkereshetik ügyfeleinket – a nekünk feltett kérdésekkel kapcsolatos – ajánlataikkal. Ez olyan esetben fordulhat elő, ha például ügyfelünk egy megtakarítás, vagy biztosítás iránt érdeklődik, akkor az a szakértő fogja megkeresni, aki tud válaszolni a kérdéseire. 

/Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele./

3.3. Az e-mail címek tárolása történhet harmadik fél szerverén, mivel a honlap tárhelyeket béreljük.

Tárhelyszolgáltató - Általános szerződési feltételek: http://web-digital.hu/html/aszf.html

ICON MÉDIA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Postacím: 6000 Kecskemét Pásztor u.17.

3.4. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulás bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, írásban visszavonható az alábbi elérhetőségeink bármelyikén: E-mail: info@onlinenyugdijbiztositas.hu

Postacím: 1048 Budapest, Csíkszentiván utca 1. 8/30.

Kérését kettő munkanapon belül teljesítjük.

3.5. Kérjük, hogy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a név, e-mail cím és a regisztráláskor közölt telefonszám megadása szükséges az egyértelmű beazonosítás érdekében. 

/Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri./

3.6. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozót írásban tájékoztatja. 

Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és a tiltakozó adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a tiltakozó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az adatkezelő ellen kell megindítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3.7. Tájékoztatjuk arról is, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

3.8. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelők közvetítői, közvetítői, alvállalkozói tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.

Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Az adatvédelmi nyilatkozatot a www.onlinenyugdijbiztositas.hu oldal frissítheti.

Utolsó frissítés dátuma: 2021. 04. 27.